O dykcjōnorzu

Dykcjōnorz Godki Ślōnskij.

Czym je Dykcjōnorz?

Je to spis słōw ślōnskich ôd ludzi, kerzi miyszkajōm głōwnie kole Rybnika. Ni ma to żodne ôpracowani naukowe, a jedynie wypisane z pamiynci słowa. Kożde słowo mo być z ôdmianōm bez przipadki, czasy, liczby, tryby a rodzaje. Do kożdego słowa planujymy tyż naszykować przikłady ze zdaniami. Niy ma to spis wszystkich słōw i możno nigdy nie bydzie, a jedynie tych słōw, kere autory znajōm z dōmu, a spisujōm z pamiynci. Dykcjōnorz cołki czas bydzie poprawiany, uzupełniany.

Po co je tyn Dykcjōnorz?

Chcymy pokozać, jako sie godo u nas po ślōnsku. Kożdy może se poczytać, a kery chce, to może tyż pouczyć sie godać. Żodnymu niy kożymy godać po naszymu, jedynie zaproszōmy do uczynio a godanio. Sami możecie wybrać, co je u Was jednaki z naszōm godkōm, a co je inaksze. My tyż w prziszłości chcieli by my pokozać sam te rōżnice, a pokozać w kerych miejscach ta godka je inkszo w inkszych strōnach Ślōnska. Możno kedy udo sie naszykować taki Dykcjōnorz „wariantywny” do wszystkich strōn Ślōnska.

Co to pokazuje, kej je w Dykcjōnorzu jakiś słowo?

To pokazuje, że taki słowo „na 90 %” używo sie na Ślōnsku kole Rybnika. Autory, to tyż sōm ludzie, mogōm sie ômylić, dyć ôbiecujymy wychytować te felery a wyciepować.

Co to pokazuje, kej niy ma w Dykcjōnorzu jakigoś słowa?

To pokazuje, że niy ma go we Dykcjōnorzu i yno tela. Powody mogōm być roztomańte: niy zdōnżyli my jeszcze wpisać tego słowa, zapōmnieli my go wpisać, niy pamiyntali my tego słowa, niy znōmy takigo słowa, abo takigo słowa niy ma po ślōnsku.

Jako używać Dykcjōnorza?

Idzie wybrać ze ze spisu ślōnski słowo, poczytać tłōmaczyni, a ôdmiany bez przipadki, czasy, liczby, abo rodzaje. Możno nie bydzie sam wszystkich ôdmian zaroz, bydōm prōzne place tam, kaj nie bydymy pewni swojich wiadōmości. Do kożdego słowa planujymy dodować przikłady we zdaniach. Słowo idzie tyż wpisać we wyszukiwarce (na razie w ôgraniczōnym zakresie) w jynzykach: ślōnskim, polskim, czeskim, niymieckim, abo angelskim, a dykcjōnorz znojdzie te słowo we wpisie po ślōnsku.

Jako napisany je Dykcjōnorz?

Dykcjōnorz napisany je na razie „czynściwym ślabikorzym”, z użyciym liter „ō – o pochylōne (Ślōnsk), a „ô – ło” (ôkno, ôrać), kere używane sōm we Rybniku.

Plany na prziszłość?

Dopisać miana wszystkich słōw w inkszych jynzykach (polski, czeski, niymiecki, angelski),
dopisowani inkszych słōw (miana ludzi, zwierzōnt, państwōw, miastōw, liczebniki). Dopisowani ôdmian słōw z inkszych strōn Ślōnska ( ôdmiana ôpolsko, cieszyńsko, katowicko a inksze).

Co Wy możecie robić ze Dykcjōnorzym?

Czytać, szukać słōwek, uczyć sie. Posywać nōm swoji słowa do uzupełniynio dykcjōnorza (naszykujymy na to tabule do kōntaktu), ale to my bydymy decydować, kere słowa sam wrażymy.

Czego robić niy możecie?

Dopisować sami słōw do Dykcjōnorza. Chcymy, żeby dykcjōnorz mioł swōj poziōm, tōż niy kożdy bydzie sam mōg dopisować słowa. Niy możecie kopiyrować Dykcjōnarza w całości, ani żodnej jego tajle.

Jako naszykowali my Dykcjōnorz, a gdo to zrobiōł?

Dykcjōnorz naszykowało dwōch chłopōw, jedyn naszykowoł program, a drugi pozbiyroł materyjo. Zaczło sie to w 2017 r, głōwnie w drugij połowie. Było tyż pora ludzi, kerym sam dziynkujymy, co pōmogali nōm szukać tych słōw, a jejich znaczynio, a tłōmaczyć na inksze jynzyki.

Jak się z nami skontaktować?

Możecie napisać na adres: support@dykcjonorz.eu

Dziynkujymy

Stasiek Neblik
Wojtek Orlinski

Autory Dykcjōnorza

Marzec 2018

Podej dalij…